Po co Ci kierownik budowy?


Kierownik budowy – z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową, czy też nadbudową. Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa, jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Mówiąc krótko jest to najważniejsza osoba na Twojej budowie!

Wszystko, co powie i zaakceptuje kierownik budowy jest „święte”! Bo to on swoim podpisem i uprawnieniami sygnuje prawidłowość wykonywanych prac dla nadzoru budowlanego.

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Pełni samodzielne funkcje techniczne, które oznaczają konieczność fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych w szczególności tych, które obejmują projektowanie oraz prowadzenie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie robotami budowlanymi, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie budową, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz prawa autorskiego, rzeczoznawstwo budowlane, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego. Kierownik budowy nie może pełnić oficjalnie funkcji Twojego Nadzoru na budowie. To oznacza, że formalnie nie może być zgłoszony do urzędu jako kierownik budowy i inspektor nadzoru oraz wpisywać się do dziennika budowy jako osoba o dwóch funkcjach. Nieoficjalnie jednak może, a nawet powinien odbierać roboty podwykonawcom i pomagać Ci na budowie doradczo. Wszystko oczywiście zależy od ustalonego wynagrodzenia i zakresu.

Poza dziennikiem budowy i nadzoremjest szereg funkcji związanych z odpowiedzialnością prawną, tak to właśnie do kierownika budowy zadzwoni telefon z nadzoru budowlanego, jeśli budowa nie będzie ogrodzona lub sposób prowadzonych robót będzie budził zastrzeżenia. Zadaniem kierownika budowy jest przejęcie terenu budowlanego i odpowiednie jego zabezpieczenie. Przekazanie terenu budowy odbywa się poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu. Kierownik podpisuje osobiście protokół i to on od tego momentu ponosi odpowiedzialność za plac budowy.

Kierownik ma też obowiązek wywieszenia odpowiednich tablic informacyjnych – tablica budowy.

Obowiązki kierownika budowy to oczywiście prowadzenie dziennika budowy, który jest dokumentem, w którym zamieszcza się wszelkie zdarzenia mające miejsce podczas prac budowlanych. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym dowód w przypadku postępowania sądowego czy administracyjnego. Zadania kierownika budowlanego, to geodezyjne wytyczenie obiektu – oznaczenie palikami granic wykopu i budynku oraz wyznaczenie repera.

Kierownik koordynuje oraz stoi na straży bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

Uprawnieniem kierownika budowy jest również występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych.

Pamiętaj! Znajdź kierownika budowy nie związanego z wykonawcą ani z architektem, ani też z żadnym z podmiotów będących na budowie.

Unikniesz w ten sposób wielu niepotrzebnych problemów. Sprawdzaj czy dziennik budowy jest prowadzony systematycznie i czy odbierane roboty wykonawców nie są protokołowane na wyrost. Czyli tyle ile jest prac wykonanych, tyle elementów i kwot powinno się znaleźć w protokole. Staranny kierownik pilnuje również porządku na budowie.

Nigdy nie odbiera robót, gdy wykonawca nie uprzątnie bałaganu na budowie! Kolejną ważną osobą, która może pojawić się na Twojej budowie, choć nie musi, jest inspektor nadzoru.

Pamiętaj o przygotowaniu odpowiedniej umowy dla kierownika budowy, która szczegółowo określi jego obowiązki i odpowiedzialność.

Zakres obowiązków kierownika budowy to jedno, a drugie to ustalony przez Ciebie zakres obowiązków poparty wynagrodzeniem. Nie licz na to, że kierownik budowy będzie się angażował w Twoją budowę bez odpowiedniego wynagrodzenia. Zasada: "płacisz to wymagasz" w tym przypadku się sprawdza :)19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie